2.1.
Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: biuro@imodesign.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.imodesign.pl.
2.2.
Towary oferowane przez Sklep są nowe.
2.3.
Tolerancja wymiarów
2.3.1. w przypadku dużych mebli wymiary gotowego mebla mogą się różnić od podanych parametrów w granicach  +/- 10 mm. Wymieniony odchylenia w rozmiarze nie stanowią podstawy do reklamacji.
2.3.2. w przypadku mniejszych i bardziej praeyzyjnych mebli typu półki, lustra wymiary gotowego mebla są dokładnie takie same jak podane w parametrach.
2.4.
Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Klient dokonując zakupu potwierdza znajomość Regulaminu.
2.5.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://www.imodesign.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk
2.6.
Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią Umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą.
2.7.
W momencie składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.imodesign.pl – udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu. Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu. Po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox, przy zapisie “Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu“. Dodatkowo Klient ma udostępniony Regulamin na stronie www.imodesign.pl oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email.
2.8.
W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Sklepu.
2.9.
Kupujący i Sklep porozumiewają się ze sobą przy pomocy środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.
2.10.
Wszystkie ceny pro­duk­tów po­dane na stro­nach Sklepu są ce­nami brutto i podane w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z dostawą towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.
2.11.
Koszty wysyłki towaru do Klienta lub transportu towaru do Klienta, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia. Koszty wniesienia towarów zależne są od cennika przewoźnika, spedytora, o ile spedytor, przewoźnik świadczy daną usługę.
2.12.
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie  (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2.14.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.